Focus

Menyelesaikan Permasalahan Pelanggaran HAM di Laos

Pertemuan ASEAN Harus Mengangkat Kasus Hilangnya Pemimpin Sombath Somphone, Penyangkalan Terhadap Kebebasan BANGKOK, 31 Agustus 2016 – Pada malam pertemuan tahunan pimpinan negara ASEAN di Vientiane, kelompok-kelompok advokasi dan HAM memberikan seruan kepada Pemerintah Laos untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang meluas di negara Laos, termasuk kasus penghilangan paksa dan penahanan yang sewenang-wenang. Para pemimpin

... continue reading.

ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឡាវ

កិច្ចប្រជុំអាស៊ានគួរសង្កត់ធ្ងន់លើការបាត់ខ្លួនមេដឹកនាំ Sambath Somphone ការបដិសេធសេរីភាព ទីក្រុងបាងកក ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ – នៅមុនពេលនៃកិច្ចជំនួបកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធំធេងដោយរដ្ឋាភិបាល ជាក់ស្តែងរួមមាន បញ្ហាបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ និងការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្ត។ មេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងចូលរួម មានឱកាសពិសេស ដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចជំនួបកំពូលអាស៊ាន នៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។ ពួកគេគួរគាបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវ បញ្ឈប់ការរំលោភបំពានដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្រោមគេ ក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីសិទ្ធិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលធ្វើការវាស់ស្ទង់អំពីសិទ្ធិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីភាពសាសនា និងតម្លាភាពសេដ្ឋកិច្ច។ នៅឯសន្និសីទសារកាសែត ដែលរៀបចំដោយក្រុមអង្គការឯករាជ្យ The Sombath Initiative នៅក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៃប្រទេសថៃ ក្នុងទីក្រុងបាងកក ក្រុមអង្គការនេះបានចេញផ្សាយនូវសំណុំឯកសារពិស្តា ស្តីពីបញ្ហាបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំនូវរូបលោក Sombath Somphone មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិល, ការរឹតបន្តឹងរបស់ប្រទេសឡាវចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស, ភាពខ្វះខាតនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិ, បរាជ័យក្នុងបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្ស, ផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគទុន និងជំនួយបរទេស។

... continue reading.

ラオスの人権問題に取り組みを

アセアン首脳会談で、社会活動家ソムバット氏の失踪事件や自由のはく奪問題を焦点に (2016年8月31日、バンコク発) 東南アジア諸国連合(アセアン)がラオス人民民主共和 国の首都ビエンチャンで年次首脳会談を開催するに先立ち、人権団体をはじめ複数の NGO は、 ラオス政府に対して、国内で多発する強制失踪や不当逮捕などの人権問題に真剣に取り組むよ う呼びかけた。9 月 6 日から 8 日、ビエンチャンで開催されるアセアン首脳会談は、世界の指 導者たちが公式の場で人権問題への関心を表明する絶好の機会である。世界の指導者たちは、 権利の尊重、報道の自由、民主主義、信教の自由、財政の透明性といった人権・開発指標で常 に下位にランクされるラオスに対して、その元凶である人権侵害を根絶するよう働きかけるべ きである 8 月 31 日、バンコクのタイ外国人記者クラブで主催した会見の席で、ソムバット・イニシアテ ィブのメンバーは、社会活動家ソムバット・ソムポーン氏の強制失踪事件をはじめ、ラオスに おける民主主義と人権の制限、表現の自由への介入、人権擁護義務の不履行、海外からの開発 援助や投資の影響をまとめたブリーフィング・ペーパーを公表した。

... continue reading.

ASEAN in Laos: Challenges of Leadership, Human Rights & Democracy

Press conference held at the Foreign Correspondent’s Club of Thailand on 31 August, 2016, Bangkok  Panelists included (click on link for their presentation): Shui Meng Ng, Spouse of Sombath Somphone Walden Bello, ASEAN Parliamentarians for Human Rights Laurent Meillan, Acting Regional Representative of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights With moderation by Phil Robertson, Deputy Director

... continue reading.

လာအိုုႏိုုင္ငံရွိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

အာဆီယံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ရွိေသာ  ေခါင္းေဆာင္ Sombath Somphone အေျကာင္းကိုု အေလးထားေဆြးေႏြးသင့္,လြတ္လပ္မွဳကိုု ျငင္းဆိုုျခင္း ဘန္ေကာက၊္ ၃၁ ရက္ေန႔၊ ျသဂုုတ္လ၊ ၂၀၁၆။ ဗီယန္က်င္းျမိဳ့တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းမတိုင္မီညေနတြင္ တရားမ၀င္ထိန္းသိမ္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္အျကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လာအိုႏိုင္ငံအစိုးရအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔ အထိျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပသာနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ျကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရး ပြင့္လင္း ျမင္သာမွဳ တိုင္းတာေရးစံႏွဳန္းအဆင့္မ်ားတြင္ လာအိုႏိုင္ငံအား ေအာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေစသည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မတရားျပဳမွဳမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ လာအိုအစိုးရအား ဖိအားေပးသင့္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

... continue reading.

Tackle Human Rights Abuses in Laos

ASEAN Meeting Should Highlight Disappeared Leader Sombath Somphone, Denial of Liberties  (Bangkok, August 31, 2016) – On the eve of the annual ASEAN leaders summit in Vientiane, human rights and advocacy groups called upon the Lao PDR Government to commit to address its widespread violations of human rights, including instances of enforced disappearances and arbitrary

... continue reading.

Chula Right Livelihood Summer School

The Chulalongkorn University Right Livelihood Summer School will run from July 10-24 in Bangkok, Thailand. Special guests and presenters include Sulak Sivaraksa, Walden Bello, Helena Norbert Hodge, Kartini Samon, and many more. More information can be found here.

... continue reading.