ຜູ້ນຳຂະບວນນັກສຶກາ ເພື່ອປະຊາທປະໄຕ ຕອ້ງຖືກປອ່ຍຕົວ ຫລັງຖືກກັກຂັງ 16 ປີ ຢ່າງບໍ່ຖຶກຕອ້ງ

FIDH: 08 ທັນວາ 2015

FIDH-Logo(Paris, Geneva)’ຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງ ປອ່ຍຕົວ ຢ່າງ ຮີບດວ່ນ ແລະ ໂດຍ ບໍມີ່ ເງື່ອນໄຂ  ຜູ້ນຳ ຂະບວນ ນັກສຶກາ ເພື່ອ ປະຊາທປະໄຕ ທັງ ສອງ ຄົນ ທີ່ ຖຶກ ຈັບຕົວ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ໄຕ່ສວນ ຄະດີ ມາໃດ້ 16 ປີ ແລ້ວ, ພອ້ມຍັງ ຕອ້ງແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບ ເຖີງ ຊາຕາ ກັມ ຂອງ ຄະນະ ນັກສຶກສາ ອິກ ສອງຄົນ’’ ນີ້ ຄື ຖແລງ ຂອງ ອົງການ ປົກປອ້ງ ນັກຕໍ່ ສູ້ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (Observatory for the Protection of Human Rights Defenders)  ແລະ ຂບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ວັນນີ້

ທ່ານ ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ  ແລະ  ທ່ານ ແສງອາລູນ ແພງພັນ  ຊື່ງ ເປັນ ສອງ ຜູ້ນຳ ໃນ ຂະບວນການ ນັກ ສຶກສາ ເພື່ອ ປະຊາທິປະໄຕ ຖຶກ ກັກຂັງ ທີ່ ຄຸກ ຊຳເຄ້ ຊານເມືອງ ນະຄອນ ວຽງຈັນ.  ທ່ານ ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ ແລະ ທ່ານ ແສງອາລູນ ແພງພັນ   ຖຶກຈັບຕົວ  ທີ່ ນະຄອນ ວຽງຈັນ ໃນ ວັນທີ່ 26 ຕຸລາ 1999  ພອ້ມທັງ ຄະນະ ຄື ທ່ານ ບົວວັນ ຈັນມານີວົງ, ທ່ານ ຄຳພູວຽງ ສີສະອາດ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວໃຈ  , ໃນຂະນະ ຕຽມການ ປະທວ້ງ ແບບ ສັນນຕິວິທີ ເພື່ອ ຮຽກທວງ ເອົາ ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມ ຍຸດຕິທັມ ດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ການ ເຄົາຣົບ ສິດທິ ມະນຸດ. ທັງຫ້າ ຖຶກຕັດສິນ ຈຳຄຸກ ເປັນ ເວລາ 20 ປີ ໃນຂໍ້ຫາ “ສ້າງ ຄວາມ ປັ່ນປວ່ນ ໃນ ວົ່ງ ສັງຄົມ ແລະ ທຳລາຍ ຄວາມ ປອດພັຍ ຂອງ ຊາດ’’. ແຕ່  ຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ຊໍ້າ ເຄີຍ ປະຕິເສດ ວ່າ ບໍ່ມີ ການ ຈັບຕົວ ທ່ານ ບົວວັນ ທ່ານ ຄໍາພູວຽງ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວໃຈ ເລີຍ.

ສວ່ນ ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ ແລະ ແສງອາລູນ ແພງພັນ ນັ້ນ ຖຶກ ກັກຂັງ ໂດດດ່ຽວ ຢູ່ ຄົນລະ ຫອ້ງ  ສອງຂ້າ ຖຶກ  ກັບໃມ້ ງັບໃວ້ ຕລອດ ເວລາ. ທັງ ສອງ ຖຶກ ອະນຸຍາດ ອອກ ຈາກ ຫອ້ງຂັງ ເທື່ອລະ ອາທິດ ຫລື ບາງທີ ກໍ່ ເທື່ອລະ ສອງ ອາທິດ ເພື່ອ ອາບນໍ້າ ແລະ ນຳເອົາ  ອາຈົມ ຂອງ ຕົນ ໄປ ຖີ້ມ. ແຕ່ລະ ຄັ້ງ ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ  ແລະ ແສງອາລູນ ແພງພັນ ຖຶກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ່າລວດ ຕິດຕາມ ຕົວ ຢູ່ ສເມີ ແທນທີ່ ຈະ ແມ່ນ ຜູ້ ຍາມ ຄຸກ. ພິຍານ ແຈ້ງ ວ່າ ທັງສອງ ທ່ານ ‘’ຈອ່ຍຜອມ ຍັງແຕ່ ກະດູກ’’. ທາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄຸກ ບໍ່ ອານຸຍາດ ໃຫ້ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ ທາງ ຄອບຄົວ ສົ່ງ ອາຫານ ຫລື ຢາປົວ ພະຍາດ ໃຫ້ ທັງສອງ. ຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ເຄີຍ ປະຕິເສດ ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ ປີ  ບໍ່ຍອມ ຣັບວ່າ ໃດ້ ຈັບ ແລະ ກັກຂັງ ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ ກັບ ແສງອາລູນ ແພງພັນ.

ການກັກຂັງ ຜູ້ນຳ ທັງສອງ ຂອງ ຂະບວນການ ນັກສຶກສາ ເປັນ ເວລາ ດົນນານ ພອ້ມ ທາງການ ທໍຣະມານ ເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງ ຍາວນານ ນັ້ນ ເປັນ ການລວ່ງ ລະເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ຢ່າງ ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຣັບບໍ່ໃດ້. ທາງການ ສປປ ລາວ ຕອ້ງ ປອ່ຍຕົວ ເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງ ຮີບດວ່ນ ໂດຍ ບໍ່ມີ ເງື່ອນໄຂ  ພອ້ມ ທັງ ຈະຕອ້ງ ສືບສວນ ເຖີງ ການ ທໍຣະມານ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ   ໃຫ້ ຄ່າ ຊົດເຊີຍ ເຂົາເຈົ້າ ໃນ ຂໍ້ຫາ ທີ່ ຖຶກ ກັກຂັງ ຢ່າງ ບໍ່ ຖຶກ ຕອ້ງໃ ທ່ານ ກາຣີມ ລາຮິດຊີ ປະທານ ສະຫາພັນ ສາກົນ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (FIDH).

Continue reading “ຜູ້ນຳຂະບວນນັກສຶກາ ເພື່ອປະຊາທປະໄຕ ຕອ້ງຖືກປອ່ຍຕົວ ຫລັງຖືກກັກຂັງ 16 ປີ ຢ່າງບໍ່ຖຶກຕອ້ງ”

ການສົນທະນາ ກັບ ສະຫະພາບ ເອີໂຣບ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ຕອ້ງ ຕາມ ດວ້ຍ ພາກ ປະຕິບັດ

ສະຫາພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH): 11 ພະຈິກ 2015

FIDH-Logo(ປາຣີ) ສະຫະພາບ ເອີຣົບ​ ຕ້ອງ ​ໝັ້ນໃຈ ວ່າ ຣັດຖະບານ ລາວ​ ໃຫ້ ຄໍາໝັ້ນ ສັນຍາ ຢ່າງ ນັກແໜ້ນ ໄນ ກອງປະຊູມ ດ້ານ ສິດິ ມະນຸດ ທີ່ຈະ ມີຂື້ນ ຣະວ່າງ ສອງ ຝ່າຍ, ນີ້ ຄື ຄໍາຖແລງ ໃນ ວັນນີ້ ຂອງ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ) ກອ່ນໜ້າ ຜົບປະ ສົນທະນາ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ຄັ້ງທີ່ 6 ລະວ່າງ ສະຫະພາບ ເອີໂຣບ ແລະ ສປປ ລາວ ຊື່ງ ຈະ ຈັດຂື້ນ ໃນ ວັນທີ່ 6 ພືສະຈິກາ ທີ່ ວຽງຈັນ. ກອ່ນ ການ ພົບພໍ້ ສົນທະນາ ເຖີງ ສະຖານະການ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ຄັ້ງນີ້, ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ) ໃດ້ ສເນີ ລາຍງານ ຣວ່ມ ຢ່າງ ທີ່ຖວນ ເຖີງ ການ ລວ່ງ ລະເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ ການ ພົບປະ ຄັ້ງ ເດືອນ ພຶສະພາ 2014.

ຈຳເປັນ ທີ່ສຸດ ທີ່ ສະຫະພາບ ເອີໂຣບ ຕອ້ງ ຕັ້ງ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ ທາງການ ສປປ ລາວ ຣັບຣອງ ວ່າງ ມາດຕະການ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ແລ້ວ ໄປ ປະຕິບັດ ຕາມ ຕາຕະລາງ ທີ່ ຖຶກກໍານົດ ໃວ້ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຫັນຜົນ. ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊູມ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ມະນຸດ ນີ້ ກໍ່ ຈະ ກາຍເປັນ ຂັນຕອນ ທີ່ ບໍ່ມີ ຄວາມໝາຍ ໂດຍ ປາສະຈາກ ຜົນ ອັນ ເປັນຕົນ ເປັນໂຕ. ທ່ານ ກາຣີມ ລາຮີດຊີ, ປະທານ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ

lmhr-logoນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ພືສະພາ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ລົງມະຕິ ຣັບຣອງ ເອົາ ກົດໝາຍ ອັນ ເຄັ່ງຄັດ ດັ່ງ ຂໍ້ ດໍາຣັດ 327 ເພື່ອ ເພີ້ມ ທະວີ ຂະບວນ ກົດໝາຍ ປາບປາມ.

ທາງການ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຈັບຕົວ ແລະ ກັກຂັງ ຫລາຍ ບຸຄົນ ດວ້ຍກັນ ທີ່ໄດ້ ກ່າວ ຕິຕຽນ ຣັຖະບານ ຫລື ໄດ້ ກ່າວ ຊັດທອດ ເຖີງ ລະບົບ ການ ສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ. ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງສຶບຕໍ່ ປາບປາມ ຊົນ ສາສນາ ກູ່ມນອ້ຍ ໂດຍ ໄດ້ ຈັບຕົວ ຊາວ ຄຣີສ ຕັ້ງ ຫລາຍ ຄົນ ດວ້ຍກັນ. Continue reading “ການສົນທະນາ ກັບ ສະຫະພາບ ເອີໂຣບ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ຕອ້ງ ຕາມ ດວ້ຍ ພາກ ປະຕິບັດ”

EU-ລາວ ສົນທະນາ ສິດທິ ມະນຸດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 04 ພະຈິກ 2015

European Unionສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ສາກົນ FIDH ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ LMDH ໄດ້ອອກ ຖແລງການ ຮ່ວມ ໃນ ວັນທີ 3 ພຶສຈີກາ ນີ້ວ່າ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຕ້ອງ ຮັບປະກັນ ວ່າ ຣັຖບານ ລາວ ຢຶດໝັ້ນ ໃນ ພັນທະ ຢ່າງ ເດັດດ່ຽວ, ໃນ ກອງປະຊຸມ ສົນທະນາ ສິດທິ ມະນຸດ ຄັ້ງທີ່ 6 ຣະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ທີ່ ຈະມີຂຶນ ໃນ ວັນທີ່ 6 ພຶສຈິກາ ນີ້ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ຄວບຄູ່ ກັບ ກອງປະຊຸມ ສົນທະນາ ເຣື້ອງ ສິດທິ ມະນຸດ ຣະຫ່ວາງ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ນີ້ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ສາກົນ ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ ໄດ້ ຮວບຮວມ ອັນດັບ ເຫດການ ການ ຣະເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນລາວ ນັບແຕ່ ກອງປະຊຸມ ສົນທະນາ ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2014. ດັ່ງ ຍານາງ ວານິດາ ເທບສຸວັນ ປະທານ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ກ່າວ ໃນ ຕອນນຶ່ງ ວ່າ:

“ຈຳເປັນ ທີ່ສຸດ ທີ່ ສະຫະພາບ ເອີໂຣບ ຕ້ອງຕັ້ງ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ ທາງການ ສປປ ລາວ ວາງ ມາຕການ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ແລ້ວ ໄປ ປະຕິບັດ ຕາມ ຕາຕະລາງ ທີ່ ຖືກກໍານົດ ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ ເຫັນຜົນ ຖ້າ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ມະນຸດ ນີ້ ກໍຈະກາຍ ເປັນ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ ບໍ່ມີ ຄວາມໝາຍ ບໍ່ ນໍາຜົນດີ ອັນໃດເລີຍ ມາສູ່ ປະຊາຊົນ ລາວ”. Continue reading “EU-ລາວ ສົນທະນາ ສິດທິ ມະນຸດ”

ບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ລາວ ພາດໂອກາດນັ່ງຕັ່ງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສິທິມະນຸດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 29 ຕຸລາ 2015 (ສະບັບແປບໍ່ເປັນທາງການ)

SB-Magsaysay-08
A 2005 photo of Sombath Somphone in the Philippines.

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລົ້ມເຫຼວ ຂອງປະເທດລາວ ທີ່ຈະຊະນະຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສິທິມະນຸດ ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າໂລ່ງໃຈສຳລັບກຸ່ມຜູ້ນຳດ້ານສິທິມະນຸດລາວ ເມື່ອໄດ້ເຫັນຜົນການລົງຄະແນນສຽງແບບປິດລັບ ທີ່ນິວຢອກ ໃນວັນພະຫັດ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານກອມມູນິສຕ໌ ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດ ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມຄະນະຂ້າຫຼວງໃຫຍ່.

ຜົນການລົງຄະແນນສຽງແບບປິດລັບ ໂດຍສະພານິຕິບັນຍັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ ວັນພຸດ ເຫັນວ່າລາວພາດໂອກາດຖືຕຳແໜ່ງໜຶ່ງໃນຫ້າຂອງຕາງໜ້າພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນ ສະພາຂ້າຫຼວງໃຫຍ່, ໂດຍປະເທດທີ່ໄດ້ຕຳແໜ່ງລວມມີ ກຽກກິສຖານ, ມົງໂກເລຍ, ຟີລິປິນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະສະຫະລັດອາຣັບ ເອມິເຣດ.

ກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິທິມະນຸດລາວໃນປາຣີສ ບອກວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີລາວວ່າ ຄົງຈະ “ໂຊກຮ້າຍທີ່ ສຸດ” ຖ້າຕ້ອງເຫັນລັດຖະບານຜະເດັດການພັກດຽວໃນວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນ 47 ສະມາຊິກ ສະພາຂ້າຫຼວງໃຫຍ່.

“ກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິທິມະນຸດລາວ ເຊື່ອວ່າການລ່ວງລະເມີດສິດຂອງພົນລະເມືອງລາວຢ່າງບໍ່ມີ ສິ້ນສຸດ ແລະບໍ່ມີຄວາມລະອາຍ ຂອງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ມາຫຼາຍປີແລ້ວ, ຈິ່ງບໍ່ເປັນສິ່ງດຶງດູດຄະແນນສຽງຈາກປະເທດສະມາຊິກ (ສະຫະປະຊາ ຊາດ),” ວະນິດາ ເທບສຸວັນ, ປະທານກຸ່ມກ່າວ. Continue reading “ບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ລາວ ພາດໂອກາດນັ່ງຕັ່ງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສິທິມະນຸດ”

ພັນມື້ ຜ່ານມາ ກໍຣະນີ ການບັງຄັບໃຫ້ຖືກ ຫາຍສາບສູນ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ສແດງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖີງການປອ່ຍປະລະເມີດ ສັນຍາສາກົນຂອງລັຖະບານ ສປປ ລາວ

1000 days

FIDH: 11 ກັນຍາ 2015

ມື້ນີ້, ເປັນມື້ ທີ່ 1000 ຊື່ງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຜູ້ນໍ່າ ຊື່ດັງ ອົງການ ປະຊາສັງຄົມ ໃດ້ ‘’ຫາຍສາບສູນ’’ ທີ່ ປອ້ມຍາມ ຕໍ່າຫລວດ ແຫ່ງນື່ງ ຂອງ ຖນົນ ໃຫຍ່ນື່ງ ທີ່ ນະຄອນ ວຽງຈັນ. ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ, ອົງການ ທີ່ມີ ລ່າຍຊື່ ຢູ່ຂ້າງ ລູ່ມນີ້, ຂໍ ຣຽກທວງ ອີກຄັ້ງນື່ງ ຕໍ່ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ ເພີ້ມທະວີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນການ ສືບສວນ ຄະດີ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍຖືກ ບັງຄັບ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ຢ່າງ ຣີບດວ່ນ, ຢ່າງ ມີຄວາມ ເປັນທັມ ແລະ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ, ທັ້ງນີ້ ກໍ່ ເພື່ອໃຫ້ ຊາບເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ຜູ່ກ່ຽວ ແລະ ວ່າງ ມາຕະການ ທາງຄວນ ເພື່ອ ໄຕ່ສວນ ແລະ ນໍາເອົາ ຜູ້ ອັບພິດຊອບ ໃນ ເລື້ອງນີ້ ຂື້ນ ສານ.

ໃນ ໂອກາດ ກອງປະຊູມ ສອບສວນ ເຖີງ ສະຖານະພາບ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ່ ສອງ ເມື່ອ ມົກະຣາ ປີ 2015 ທີ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອງ Genève, 10 ປະເທດ ພາຄີ ໄດ້ ສເນີ ໃຫ້ ທາງການ ສປປລາວ ສືບສວນ ເຖີງ ກໍລະນີ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ ມີ ອີກ 5 ປະເທໄດ້ ຍົກເອົາ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ຂື້ນມາ ກ່າວ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມ ສະທ້ານ ຕົກໃຈ ທີ່ ທາງການ ສປປ ລາວ ບໍ່ ສາມາດ ໃຫ້ຂ່າວ ຫລື ຂໍ້ມູນໃດໆ ເຖີງ ຄວາມ ຄືບໜາ ຂອງ ການສືບສວນ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ປີ 2013 ເປັນ ຕົ້ນມາ. ການ ຫລົມເຫລວ ອັນນີ້ ຍັງຈື້ງ ຢືນຢູ່ ເຖີງແມ່ນວ່າ ທາງການ ສປປລາວ ໃດ້ ຖແລງ ເນື່ອງໃນ ກອງປະຊູມ ສະຫະປະຊາຊາດ ສອບສວນ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ສປປລາວ (UPR) ຄັ້ງ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 ວ່າ ກໍ່າລັງ ມີການ ສືບສວນ ຢ່າງ ເອົາໃຈໄສ່ ເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ບໍ່ເປັນ ການພຽງພໍ ທີ່ ສປປ ລາວ ພຽງຈະ ຢືນຢັນ ວ່າ ຕົນ ກໍ່າລັງ ທໍາການ ສືບສວນ ຄະດີ. ເງື່ອນໄຂ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນ ຕອ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ ກົດໝາຍ ສາກົນ ກໍ່ແມ່ນ ຕອ້ງ ທໍາການ ສືບສວນ ຢ່າງ ຣີບດວ່ນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ຄອບຄົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ຊາບເຖີງ ຄວາມ ຄືບໜ້າ ຂອງ ການ ສືບສວນ ດັ່ງກ່າວ. Continue reading “ພັນມື້ ຜ່ານມາ ກໍຣະນີ ການບັງຄັບໃຫ້ຖືກ ຫາຍສາບສູນ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ສແດງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖີງການປອ່ຍປະລະເມີດ ສັນຍາສາກົນຂອງລັຖະບານ ສປປ ລາວ”

ສປປ ລາວ ເຍາະ ເຍື້ອຍ ການ ສຳຫລວດ ສະຖານະພາບ ດ້ານ ສິດທິມະນຸດ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ

MLDH LMHR-LogoFIDH-LMHR: 03 ກໍລະກະດາ 2015

ປາຣີ, 3 ກໍລະກະດາ 2015: ການ ປະຕິເສດ ຂອງ ທາງການ ສປປລາວ ທີ່ ບໍ່ ຍອມ ຮັບເອົາ ຂໍ້ ສເນີ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ສໍາຫລວດ ຄັ້ງ ຫຼ້າສຸດນີ້, ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ການ ສໍາຫລວດ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກາຍເປັນ ເລື້ອງ ຕະລົກໄປ, ອີງຕາມ ຄໍາຖແລງ ຂອງ ສະຫະພັນ ສິດທິມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນ ການລາວ ເພື່ອສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ).

“ທ່າທີ ແບບ ປົກປ້ອງ ຕົນເອງ ແລະ ຂໍ້ ປະຕິເສດ ໂດຍ ທົ່ວໄປ ຂອງ ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ ການ ສໍາ ຫລວດ ເຖິງ ສະຖະນະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນ ເໝືອນ ສາກ ລະຄອນ ຕະລົກ. ກອງປະຊຸມ ສໍາຫລວດ ຄັ້ງແລ້ວນີ້ ໄດ້ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ການທີ່ ທາງການ ວຽງຈັນ ບໍ່ ປາຖນາ ຢາກຈະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາ ສໍາຄັນ ດ້ານ ສິດທິມະນຸດ ເລີຍ’,” ທ່ານ ກາລີມ ລາຣິດຊີ້ ປະທານ ສະຫະພັນ ສິດທິມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ໄດ້ກ່າວ.

FIDH-Logoໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ເອົາ ຂໍ້ ສເນີ 116 ຂໍ້ ໃນຈໍານວນ ທັງໝົດ 196 ຂໍ້ ທີ່ຖຶກ ນຳ ສເນີ ທີ່ ກອງປະຊຸມ ສຳຫລວດ ຄັ້ງທີ ສອງ ເມື່ອ ເດືອນ ມົກະຣາ 2015 ທີ່ ຜ່ານມາ. ອີງຕາມ ທ່ານ ທອງພັນ ສວັນເພັດ, ຜູ້ ຕ່າງໜ້າ ສປປ ລາວ ທີ່ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ເມືອງ Genève, “ຂໍ້ ສເນີ ອື່ນໆ 80 ຂໍ້ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ຮັບ ການ ສນັບ ສນູນ ຢ່າງ ເຕັມສ່ວນ ຈາກ ທາງການ.”

ຄຳຕອບ ຂອງ ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ ພຽງພໍ ແຕ່ ປະການໃດ ເລີຍ ກ່ຽວກັບ ກໍຣະນີ ຫາຍສາບສູນ ແບບຖືກ ບັງຄັບ. ສປປ ລາວ ໄດ້ ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມ ຮັບ ຂໍ້ ສເນີຍ ທີ່ວ່າ ຢາກໃຫ້ ມີການ ສືບສວນ ເຖິງ ກໍຣະນີ ຫາຍ ສາບສູນ ໂດຍຖືກ ບັງຄັບ ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ທາງການ ສປປ ລາວ ຖືວ່າ “ບໍ່ມີ ມູນຄວາມຈິງ’.” ເມື່ອ ຕອບໄປ ຕອບມາ, ທາງການ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ ກໍຣະນີ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ແຕ່ຮັບເອົາ ຂໍ້ ສເນີ ພຽງ 4 ຂໍ້ ໃນຈໍານວນ ທັງໝົດ 10 ຂໍ້ ທີ່ ຮຽກທວງ ໃຫ້ມີ ການ ສືບສວນ ເຖິງ ການຫາຍ ສາບສູນ. ເພື່ອໃຫ້ ເຫດ ຜົນ ຂອງ ການ ປະຕິເສດ ບໍ່ ຮັບເອົາ ຂໍ້ ສນີ 6 ຂໍ້ ກຽວກັບ ກໍຣະນີ ທ່ານ ສົມບັດ, ທາງການ ສປປ ລາວ ກໍ່ ໄດ້ ແຕ່ ທໍາການ ໂຄຊະນາ ແບບລ້າ ສມັຍ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ມູນ ໃໝ່ ໃດໆ ທັງຊິ້ນ ເຖິງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ທາງການ ສປປ ລາວ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ ຄະນະ ກັມະການ ສືບສວນ “ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບ ຄຳ ແນະນໍາ ຈາກທຸກໆ ຝ່າຍ ແລະ ວ່າ ທາງ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ກຳລັງ ດໍາເນີນ ການ ສືບສວນ ໃນ ເວລາ ປັດຈຸບັນ.” Continue reading “ສປປ ລາວ ເຍາະ ເຍື້ອຍ ການ ສຳຫລວດ ສະຖານະພາບ ດ້ານ ສິດທິມະນຸດ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ”

ສຳພາດຍານາງວະນິດາ ເທພສຸວັນ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ:  24 ກຸມພາ 2015

LMHR-Logoສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ສະມາຊິກ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ) ອອກ ຖແລງ ການ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ຣັຖບານ ລາວ ເພີ້ມການ ສືບຫາ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກ ພັທນາ ຊຸມຊົນ ດີເດັ່ນ ທີ່ ຫາຍສາບສູນ ເປັນ ເວລາ 800 ວັນ ແລ້ວ ຈົນຮອດ ທຸກ ມື້ນີ້ ກໍຍັງ ບໍ່ໄດ້ ຄຳຕອບ ຫຍັງຈາກ ທາງການ ລາວ ເລີຍ ສົມເນ ໄດ້ນໍາ ເອົາ ການ ສັມພາດ ຍານາງ ວະນິດາ ເທພສຸວັນ ປະທານ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິມະນຸດ ທີ່ ມີ ສຳນັກງານ ຢູ່ ນະຄອນ ຫລວງ ປາຣີ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ມາ ສເນີ ທ່ານ. ຟັງເນື້ອເຣື້ອງ

ສປປ ລາວ: ຜູ້ນຳ ພັທນາ ປະຊາ ສັງຄົມ, ສົມບັດ ສົມພອນ, ຫາຍ ສາບສູນ ເປັນ ເວລາ 800 ວັນ ແລ້ວ

ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ): (23 ກຸມພາ 2015)

FIDH-Logoລັຖະບານ ສປປ ລາວ ຄວນ ຜ່ານ ຈາກ ຄຳເວົ້າ ໄປ ຫາ ການກະທຳ ແລ້ວ ເພີ້ມ ທະວີ ສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍ ຖືກ ບັງຄັບ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ເປີດເຜີຍ ເປັນ ທາງການ ຕໍ່ ປວ່ງຊົນ ເຖີງ ຜົນ ຂອງ ການ ສືບສວນ. ນີ້ ຄື ຄຳ ຖແລງ ຂອງ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ). ທັງສອງ ອົງການ ທໍາການ ຣຽກຣອ້ງ ດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງໃນ ໂອກາດ ຄົບຣອບ 800 ວັນ ຂອງ ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເມື່ອ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ທີ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ.

LMHR-Logoຢູ່ ກອງປະຊູມ ກວດກາ ເຖີງ ສະຖານະພາບ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ວັນທີ 20 ມົກກະລາ 2015 ທີ່ ເມືອງ ເຊີແນວ, ທ່ານ ພົງສະວັດ ບຸຜາ ຜູ້ ຕາງໜ້າ ຂອງ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ ທາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງ ສືບຕໍ່ ການ ສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ກໍຣະນີ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຢູ່ ແລະ ແຈ້ງ ວ່າ ຄະນະ “ພອ້ມ ແລ້ວ ທີ່ຈະ ຣັບ ຄຳ ແນາະນຳ ຈາກ ທຸກໆ ຝ່າຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສົນໃຈ ນຳ ການ ສືບສວນ ນີ້.” ເຖີງ ແມ່ນວ່າ ໃດ້ ກ່າວ ຄໍານີ້ ໄປ ກໍ່ຕາມ, ເປັນທີ່ ສັງເກດ ເຫັນໄດ້ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ວ່າ ທາງການ ວຽງຈັນ ບໍ່ ສາມາດ ນຳ ຂໍ້ມູນ ໃຫ້ໃດ້ ນັບແຕ່ ວັນທີ 7 ມົກກະລາ 2013 ເປັນ ຕົ້ນມາ.

“ເປັນ ເວລາ ດົນນານ ເກີນຄວນ ແລ້ວ ທີ່ ທາງການ ວຽງຈັນ ໄດ້ ຊັກຊ້າ ທ່ວງ ເວລາ ໃນ ກໍຣະນີ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ. ມາ ບັດນີ້ ເຖີງ ແກ່ ເວລາ ແລ້ວ ທີ່ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະ ຕອ້ງ ນັບຖື ຂໍ້ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ ສົນທິ ສັນຍາ ນາໆ ຊາດ ແລະ ຈະ ຕອ້ງ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂໍ້ ສເນີ ຂອງ ກອງ ປະຊູມ ກວດກາ ແຫ່ງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ ດວ້ຍ ການ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍ ຖືກ ບັງຄັບ” ທ່ານ ກາຣີມ ລາຣິດຊີ, ປະທານ ຂອງ ສະຫະພັນ ສິດິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ໄດ້ກ່າວ. Continue reading “ສປປ ລາວ: ຜູ້ນຳ ພັທນາ ປະຊາ ສັງຄົມ, ສົມບັດ ສົມພອນ, ຫາຍ ສາບສູນ ເປັນ ເວລາ 800 ວັນ ແລ້ວ”

ຣັຖບານລາວຍັງເມີນເສີຍເຣື້ອງ ທ.ສົມບັດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 05 ທັນວາ 2014

ກຸ່ມ ສິດທິ ມະນຸດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ທາງການ ລາວ ສືບສວນ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໂດຍ ຮີບດ່ວນ.

ກ່ອນໜ້າ ຈະມີການ ທົບທວນ ປະຈຳ ລະຍະ ເຣື້ອງ ການ ປະຕິ ບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນລາວ ທີ່ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນ ວັນທີ 20 ເດືອນ ມົກກະຣາ ປີ 2015 ທີ່ ນະຄອນ ເຈນີວາ ປະເທດ ສວິດເຊິແລັນ, ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2014 ນີ້ ຫ້ອງການ ຂໍ້ມູນ ຂອງ ຢູພີອາ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຕຣຽມການ ໂດຍ ເຊື້ອເຊີນ ນັກການທູດ ເຂົ້າຟັງ ຄວາມ ເປັນຫ່ວງ ຂອງ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ ຕ່າງໆ ເພື່ອຕຣຽມ ການທົບທວນ ປະຈຳ ລະຍະ ດັ່ງກ່າວ.

ມີຫຼາຍ ອົງການ ຮ່ວມທັງ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີ ສຳນັກງານ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ສົ່ງ ຄຳຮຽກຮ້ອງ ເຖິງ ທາງການ ລາວ ຊຶ່ງ ຫ້ອງການ UPR ພໍ ສລຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້:

  1. ໃຫ້ ດຳເນີນ ການສືບສວນ ໃນ ທັນທີ ທັນໃດ ຣະອຽດ ຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ພິກປີ້ນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ມາຕຖານ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການບັງ ຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກ ພັທນາ ຊຸມຊົນ ລາວ, ໂດຍ ໃຫ້ເປີດເຜີຍ ຮູບພາບ ວີດີໂອ ໃນ ກ້ອງ ວົງຈອນປິດ ຕົ້ນສະບັບ ໃຫ້ ສາທາຣະນະຊົນ ຮູ້ເຫັນນຳ ແລະ ໃຫ້ຮັບເອົາ ຂໍສເນີ ຊ່ວຍເຫລຶອ ຈາກ ນັກຊ່ຽວຊານ ຕ່າງ ປະເທດ ໃນການ ວິເຄາະ ຫລັກຖານ ແລະ ຮູບພາບ ໃນ ວີດີໂອ.
  2. ໃຫ້ ທາງການ ລາວ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ພັນທະ ທີ່ ສັນຍາ ໄວ້ໃນ ການທົບທວນ ປະຈຳ ຣະຍະ ເຣື້ອງ ສິດທິ ມະນຸດ ປີ 2010, ຮ່ວມທັງ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນ ICPPED ແລະ ຮັບເອົາ ຂໍ້ກົດໝາຍ ສາກົນ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ມະນຸດ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນ ພາຄີ.
  3. ໃຫ້ ດັດແກ້ ກົດໝາຍ ແພ່ງ ໃຫ້ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳ ວ່າດ້ວຍ ການບັງຄັບໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ.
  4. ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ມາດາມ ອຶງ ຊູຍເມັງ ພັລຍາ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເຂົ້າເຖິງ ເອກກະສານ ການ ສອບສວນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ ນາງ ມີສິດ ໄດ້ຮັບ.
  5. ໃຫ້ ສືບສວນ ການບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ຮ່ວມທັງ ນັກ ເຄື່ອນໄຫວ 9 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບ ເມື່ອ ວັນທີ່2 ພຶສຈິກາ ປີ 2009 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການວາງແຜນ ປະທ້ວງ ແບບ ສັນຕິ ເພື່ອ ຮຽກຮ້ອງ ປະຊາທິປະຕັຍ ຄວາມ ເປັນທັມ ແລະ ນັບຖື ສິດທິ ໃນການ ເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ດິນ.

ຂ່າວ ກ່ຽວກັນ: ຕ່າງປະເທດອາຈລົດການຊ່ອຍ ເຫຼືອ ລາວ