ເປັນຫຍັງກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບລາວ ຈິ່ງບໍ່ເຄີຍຈັດຢູ່ລາວ?

Logo-Speak Out-Points to Ponderກອງປະຊຸມວິຊາການສາກົນກ່ຽວກັບລາວ (International Conference on Lao Studies) ຄັ້ງທີ 5 ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ທີ່ກຸງເທບ, ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 8-10 ກໍລະກົດນີ້. ກອງປະຊຸມນີ້ເຄີຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ, ແລະອີກ 3 ບ່ອນໃນສະຫະລັດ.

ເປັນຫຍັງກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບລາວຈິ່ງບໍ່ເຄີຍຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລາວ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.