ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນເອເຊຍ-ເອີ​ຣົບ ຄັ້ງທີ 9

ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ທີ່ສາມາດເວົາໄດ້ເລີຍວ່າ ເຫດການນີ້ແມ່ນເປັນເຫດການປະຫວັດ ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຄີຍຈັດຢູ່ໃນສປປລາວ ແລະຖືວ່າເປັນກອງປະຊມຸ AEPF ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຈົນຮອດປະຈບຸນັ. ຢູ່ໃນບັນທຶກເຫດການນັ້ນ, ພວກເຮົາທີ່ເປັນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄຮ (NPA) ຂອງລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານການຈັດງານທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ iNGO ຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະແລກປ່ຽນແລະແບ່ງປັນຖະແຫຼງການສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ນີ້ ແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືກັບທ່ານອີກໃນການປະຕິບັດຕົວຫນ້າທີ່ຕິດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືນ.

ຈາກ ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນເອເຊຍ-ເອີ​ຣົບ ຄັ້ງທີ 9  ຈັດຢູ່ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 16-19 ຕຸລາ 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.