ອົງການ ປົກປອ້ງ  ສິດທິ ມະນຸດ ຣຽກຣອ້ງ ກູ່ມ ປະເທດເອຊຽນ ໃຫ້ ຢຸດຕິ ຄວາມ ງຽບສງັດ ເມີນເສີຍ ຕໍ່ ກໍຣະນີ ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ

International Federation for Human Rights: 17 December 2014

15 ທັນວາ 2014FIDH-Logo

ອົງການ ປົກປອ້ງ  ສິດທິ ມະນຸດ ຣຽກຣອ້ງ ກູ່ມ ປະເທດເອຊຽນ ໃຫ້ ຢຸດຕິ ຄວາມ ງຽບສງັດ ເມີນເສີຍ ຕໍ່ ກໍຣະນີ ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ

ເນື່ອງ ໃນ ໂອກາດ ວັນ ຄົບຣອບ ສອງ ປີ ແຫ່ງ ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ຜູ້ນໍາ ດີເດັ່ນ ຂອງ ພາກປະຊາ ສັງຄົມ, ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ, ໝາຍ ມີ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນ ທອ້ງຖີ່ນ ເອເຊັຍ ແລະ ນາໆ ຊາດ ດ້ານ ການ ປົກປອ້ງ ສິດທິ ມະນຸດ, ຂໍ ປະນາມ ຢ່າງ ແຫ່ງ ຕໍ່ ການປະຕິເສດ ສເມີ ມາ ຂອງ ທາງການ ສປປ ລາວ ໃນການ ໃຫ້ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ.

ການ ເມີນເສີຍ ແບບ ເຈດຕະນາ ຂອງ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ຕໍ່ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອ ເຣັດໃຫ້ ການ ຫາຍ ສາບສູນ ແບບ ຄາດຕະກັມ ຢ່າງ ໂຫດຣ້າຍ ລາຍນີ້ ຖືກ ປັດເຂັ່ຍ ຫລົງລືມ ນັ້ນ ເອງ. ໜ້າເສັຽດາຍ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ບັນດາ ປະເທດ ພາຄີ ເອຊຽນ ພາກັນ ງຽບສະງັດ ຕໍ່ ກໍຣະນີ ຂອງ ການ ຫາຍຕົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ. ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າ  ກູ່ມ ປະເທດ ເອຊຽນ, ພອ້ມດວ້ຍ ຄະນະ ກັມມາທິການ ດ້ານ ສິດທດ ມະນຸດ ຂອງ ອົງການ ເອຊຽນ, ຄວນຈະ ເຊົາ ມິດງຽບ ໃດ້ ແລ້ວ ໃນ ກໍຣະນີ ນີ້.

ແທນທີ່ ຈະ ບໍ່ ໃຫ້ ມີການ ແຊກແຊງ ກິດຈະການ ພາຍໃນ ຂອງ ແຕ່ລະ ປະເທດ ເອຊຽນ ນັ້ນ ກູ່ມ ປະເທດ ພາຄີ ຄວນຈະ ພາກັນ ເອົາ ຄວາມ ຣັບຜິດຊອບ ໃນ ນາມ ເປັນ ພາຄີ ຂອງ ປະຊາຄົມ ສາກົນ ໂດຍ ະຫນັບສະຫນູນ ຫຼັກການ ບົ່ງໃວ້ ໃນ ກົດບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ຂອງ ກູ່ມ 10 ປະເທດ ເອຊຽນ ວ່າ ຣັບຣູ້ ການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດທິ ມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານ ຕ່າງໆ ຂອງ ສິດ ເສລີພາບ ແມ່ນ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອຸດົມການ ຂອງ ເອຊຽນ.

ສນັ້ນ, ພວກ ຂາພະເຈົ້າ, ຈື່ງ ຣຽກຣອ້ງ ມາຍັງ ບັນດາ ປະເທດ ພາຄີ ຂອງ ເອຊຽນ, ໃຫ້ ຢິບຍົກ  ເອົາ ກໍຣະນີ ການ ຫາຍຕົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ນີ້ ຂື້ນມາ ສຶກສາ ຫາທາງ ແກ້ໄຂ ໃນ ທຸກ ໂອກາດ ຂອງ ການ ພົວພັນ ຣະວ່າງ ປະເທດ. ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ຣຽກຣອ້ງ ຄະນະ ກັມມາທິການ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ເອຊຽນ ໃຫ້ ນໍາໄຊ້ ອໍານາດ ຂອງ ຕົນ  ໃຫ້ ໃດ້ ‘’ ຣັບ ຂ່າວ ຈາກ ກູ່ມ ປະເທດ ເອຊຽນ ໃນ ການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປອ້ງ ສິດທິ ມະນຸດ’’ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າ ໃນ ການ ສຶບສວນ ການ ຫາຍຕົວ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ.

ທ່ານ ສົມບັດ ປະກົດຕົວ ຄັ້ງ ສຸດທ້າຍ ເມຶ່ອ ແລງ ວັນທີ່ 15 ທັນວາ 2012 ທີ່ ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ. ໂທຣະພາບ ວົງໂຄຈອນປິດ ເຜີຍເຖີງ ຣູບພາບ ລົດ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ຖືກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາລວດ ກັກ ທີ່ ດ່ານ ຕໍາລວດ. ບໍ່ພໍ ເທົ່າໃດ ນາທີ ຕໍ່ມາ ຜູ້ກ່ຽວ ຖືກ ນໍາຕົວ ໄປ ໂດຍ ບຸກຄົນ ທີ່ ບໍ່ ຣູ້ໜ້າ. ອີງຕາມ ການ ວິເຄາະ ໂທຣະພາບ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ສໍ່ສແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ທ່ານ ສົມບັດ ຖືກ ນໍາຕົວ ໄປ ໂດຍ ມີ ຕໍ່ລວດ ຢູ່ ໃນ ເຫດການ ແລະ ບໍ່ ມີ ປິຕິກິຣິຍາ ໄດໆ ເພື່ອ ຊວ່ຍເຫລືອ ທ່ານ ສົມພອນ. ຈຸດ ວິເຄາະ ອັນນີ້ ສແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ທາງການ ສປປ ລາວ ມີ ສວ່ນ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສົມຣູ້ ຣວ່ມຄິດ ໃນ ການຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ.

ກໍຣະນີ ທ່ານ ສົມບັດ ບໍ່ແມ່ນ ກໍຣະນີ ດຽວ. ມາ ເຖີງ ປະຈຸບັນ ຍັງ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຊາບ ເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ຜູ້ຖືກ ຈັບຕົວ ອິກ 9 ຄົນ ເມື່ອ ເດືອນ ພືສະຈິກາ 2009 ຕາມ ຫົວເມືອ ຕ່າງໆ ຂອງ ປະເທດ. ເຂົາເຈົ້າ ກໍ່າລັງ ຕຽມ ການ ເດີນຂະບວນ ແບບ ສັນຕິ ວິທີ ເພື່ອ ຣຽກທວງ ເອົາ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການ ເຄົາຣົບ ສິດທິ ມະນຸດ. ສວ່ນ ທ່ານ ສົມພອນ ຂັນຕິສຸກ ກໍ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຣູ້ ວ່າ ຢູ່ ໃສ. ທ່ານ ສົມພອນ ຂັນຕິສຸກ ເປັນ ເຈົ້າຂອງ ໂຣງແຣມ ແບບ ເຄົາຣົບ ທັມະຊາດ ຊື່ງ ມີ ນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມ ປົກປອ້ງ ສະພາບ ແວດລອ້ມ. ຜູ້ ກ່ຽວ ໃດ້ ກ່າວ ຕອ້ງຕິ ຢ່າງ ເປີດເຜີຍ ຕໍ່ ໂຄງການ ກະເສດຕະກັມ ສນັບສນູນ ໂດຍ ສປ ຈີນ ຊື່ງ ເປັນ ພັຍ ຕໍ່ ສີ່ງ ແວດລອ້ມ ໃນ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ລາວ. ທ່ານ ສົມພອນ ຂັນຕິສຸກ ຫາຍ ສາບສູນ ພາຍຫລັງ ທີ່ ຖືກ ຈັບຕົວ ໄປ ໂດຍ ກູ່ມ ຄົນ ທີ່ ມີ ເຄື່ອງແບບ ເມື່ອ ເດືອນ ມົກະຣາ 2007.

ພວກ ຂາພະເຈົ້າ ຣຽກຣອ້ງ ຕໍ່ ບັນດາ ປະເທດ ພາຄີ ຂອງ ເອຊຽນ ແລະ ຕໍ່ ຄະນະ ກັມມາທິການ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ເອຊຽນ ໃຫ້  ຣຽກທວງ ລັຖະບານ ສປ ລາວ ໃຫ້ ທໍາການ ສຶບສວນ ໂດຍ ດວນ ຢ່າງ ລົງເລິກ ຊ່ຽວຊານ, ຍຸດຕິທໍາ ແລະ ມີ ສິດທິຜົນ ເຖີງ ທຸກໆ ກໍຣະນີ ຫາຍສາບສູນ ແບບ ບັງຄັບຕົວ, ໃຫ້ ລົງໂທດ ຜູ້ ອາຊະຍາກັມ ແລະ ຊົດເຊີຍ ຜູ້ ຣັບເຄາະ ພອ້ມ ຄອບຄົວ.

ອົງການ ທີ່ ຣ່ວມ ເຊັນ:

 1. Adventist Development and Relief Agency Lao PDR
 2. Ain O Salish Kendra
 3. Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma)
 4. Amnesty International
 5. ASEAN Parliamentarians for Human Rights
 6. ASEAN SOGIE Caucus
 7. Asia Indigenous Peoples Pact
 8. Asian Federation Against Involuntary Disappearances
 9. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
 10. Asia-Pacific Solidarity Coalition
 11. Association of Human Rights Defenders and Promoters
 12. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM)
 13. Boat People SOS
 14. Burma Partnership
 15. Cambodian Civil Society Working Group on ASEAN
 16. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
 17. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
 18. Cambodian Volunteers for Society
 19. Center for Human Rights and Development
 20. China Labour Bulletin
 21. Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia
 22. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
 23. Commonwealth Human Rights Initiative
 24. East Timor and Indonesia Action Network
 25. Equality Myanmar
 26. Equitable Cambodia
 27. FIDH – International Federation for Human Rights
 28. Finnish Asiatic Society
 29. Focus on the Global South
 30. Forum for Democracy in Burma
 31. Fresh Eyes – People to People Travel
 32. Gender and Development Initiative-Myanmar
 33. Globe International
 34. Hawaii Center for Human Rights Research & Action
 35. Human Rights and Development Foundation
 36. Human Rights Commission of Pakistan
 37. Human Rights Watch
 38. Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL)
 39. Indonesian Legal Aid Foundation
 40. INFORM Human Rights Documentation Centre
 41. Initiatives for International Dialogue
 42. Interfaith Youth Coalition on Aid in Myanmar
 43. International Rivers
 44. Judicial System Monitoring Programme
 45. Justice and Peace Network of Myanmar
 46. Justice for Peace Foundation
 47. Justice for Women
 48. Kachin Peace Network
 49. Kachin Women Peace Network
 50. Khmer Kampuchea Krom for Human Rights and Development Association
 51. Korean House for International Solidarity
 52. Lao Movement for Human Rights
 53. Law and Society Trust
 54. League for the Defence of Human Rights in Iran
 55. LICADHO Canada
 56. LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)
 57. Madaripur Legal Aid Association
 58. MARUAH
 59. National Commission for Justice and Peace
 60. Network for Democracy and Development
 61. Odhikar
 62. Olive Branch Human Rights Initiative
 63. People’s Empowerment Foundation
 64. People’s Solidarity for Participatory Democracy
 65. People’s Vigilance Committee on Human Rights
 66. People’s Watch
 67. Philippine Alliance of Human Rights Advocates
 68. Potahar Organization for Development Advocacy
 69. RTCC Research and Translation Consultancy Cluster
 70. Sehjira Foundation for Persons with Disabilities
 71. SILAKA
 72. Social Action for Change
 73. STAR Kampuchea
 74. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
 75. Taiwan Association for Human Rights
 76. Task Force Detainees of the Philippines
 77. Think Centre
 78. Transnational Institute
 79. United Sisterhood Alliance – Cambodia
 80. Vietnam Committee on Human Rights
 81. Women Peace Network Arakan
 82. World Rainforest Movement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.