ປະເທດລາວ ນຳໜ້າອາຊຽນ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຫົວຄົນ

ອັນດັບ

53

ຈາກ

155

ປະເທດ

ປະເທດລາວ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການ ພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຫົວຄົນ

ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້ແມ່ນອີກໜຶ່ງໃນຊຸດຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍ “ປະເທດລາວ ໃນດ້ານຕົວເລກ”. 

ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳເຫັນ ແລະຄຳແນະນຳ.

ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 53 ຈາກ 155 ປະເທດ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ (ODA) ຕໍ່ຫົວຄົນ, ເຊິ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະໃນ ອາຊຽນ ໂດຍລວມ.

ODA ຖືເປັນການວັດແທກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການ ພັດທະນາ ເຊິ່ງລວມເອົາທັງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການສຳປະທານກູ້ຢືມ. ນິຍາມລະອຽດ ແມ່ນສາມາດ ອ່ານໄດ້ ທີ່ນີ້.

ໃນປີ 2014, ODA ທີ່ໃຫ້ຕໍ່ປະເທດລາວ ລວມເປັນ ເງິນ 70.62 ໂດລາ ຕໍ່ຫົວຄົນ, ເຊິ່ງຖືເປັນຈຳນວນ 1 ສ່ວນ 3 ສູງກວ່າປະເທດອາຊຽນ ອື່ນໆ. ODA ທີ່ ປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ (ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັບດັບ) ໄດ້ ຮັບລວມມີ: ກຳປະເຈຍ = US$ 52.15 (ອັນດັບ 66), ຫວຽດນາມ = US$ 46.49 (ອັນດັບ 73), ພະມ້າ = US$25.83 (ອັນດັບ 100), ໄທ = US$ 5.19 (ອັນດັບ 133), ສິງກະໂປ = US$ 4.73 (ອັນ ດັບ 135), ມາເລເຊຍ = US$ 0.40 (ອັນດັບ 148), ອິນໂດນີເຊຍ = US$ -1.53 (ອັນດັບ 151).

ODA ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຈັດເທົ່າ ໃນສາມທົດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາ, ຈາກ US$ 10.05 ໃນປີ 1984 ມາເປັນ US$ 45.16 ໃນປີ 1994, ແລະ US$ 47.69 ໃນປີ 2004.

ບົດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຕໍ່ລາວ ໂດຍອົງການ Mekong Watch ແມ່ນສາມາດອ່ານ ໄດ້ ທີ່ນີ້.

0 Comments