AICHR's Role

AICHR-300x236It’s the mindset of some AICHR members to protect the government rather than the human rights of the people in the region.

Seree Nonthasoot, Thai Representative to AICHR: Bangkok Post 04 July 2013

สมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบางท่านมีความคิดในการคุ้มครองรัฐบาล มากกว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคนี้จริง

ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน: Bangkok Post: 04 ก.ค. 2556