ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ສົມດູນຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ສົມດູນຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນອັນແທ້ຈິງຈາກວິໄສທັດຂອງຜູ້ນຳກໍ່ສ້າງ ປະເທດຊາດທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າປະເທດແມ່ນຕ້ອງປົກຄອງໂດຍປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາຊົນແລະ ບົນພື້ນຖານ ຕາມແນວທາງຫຼັກຂອງກົດຫມາຍ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງ “ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ແລະ ວັດທະນາຖາວອນເພື່ອປວງຊົນລາວທັງຊາດ”, ຜູ້ນຳຂອງລາວແລະ ນັກວາງນະໂຍບາຍຄວນຍັບອອກຈາກ ກະແສທີ່ຍຶດເອົ າຫຼັກການພັດທະນາຮູບແບບທຶນນິຍົມຕາເວັນຕົກ ໃນການຂະnາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ທັດສະນະທີ່ວ່າ “ເຮັດໃຫ້ຮັງມີໄວ”. ແຜນຍຸດທະສາດແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານ ການພັດທະນາຂອງລາວຄວນໃຫ້ ມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ແລະມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຄວນນຳເອົ າ 4-ມຸມມອງນຳເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາຕໍ່ (1) ເສດຖະກິດຫຼື ການຮັບປະກັນດ້ານການດຳລົງຊີວິດ; (2) ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ; (3) ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ; ແລະ (4) ການປົກຄອງທີ່ດີ. ມັນເປັນພຽງການດັດປັບ ສົມດູນຂອງຮູບແບບການພັດທະນາ ທີ່ລາວເຮົ າ ຈະບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຍາວເພື່ອການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສິ່ງນີ້ກໍ່ຍັງເປັນເນື້ອຫາຫຼັກທີ່ຖືກສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ນຳສະເຫນີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂດຍກອງປະຊົມເວທີພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບ (AEPF).

ຈາກ ”ຄຳຖະແຫຼງວິໄສທັດຂອງລາວ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການນຳສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເວທີພາກປະຊາຊົນ ຄັ້ງທີ 9”