ຄົນທີ່ໜ້າຍົກຍ້ອງ

ໃນເວລານັ້ນ…ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ໂຕນໜີອອກຈາກປຮະເທດເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ວ່າ ສົມບັດຕັດສິນໃຈ ກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ລາວເປັນຄົນທີ່ ໜ້າຍົກຍ້ອງ ແລະກ້າຫານຫຼາຍ. ລາວປາຖະໜາຢາກຮັບໃຊ້ ປະເທດຂອງລາວ ແລະລາວກໍໄດ້ທຳໜ້າທີ່ນີ້ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ລາວເປັນຄົນກ້າຫານ, ມັກມ່ວນຊື່ນ, ຖະໜອມຖ່ອນຕົວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ຮູ້ຈັກລາວຕະຫຼອດປີ ທີ່ຜ່ານມາ….

…ພວກເຮົ າມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນຕົ າລາວ. ພວກເຮົ າເຄົ າລົບ ລັດຖະບານລາວ ແລະຫວັງວ່າລັດຖະບານລາ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ສົມບັດເປັນອິສະລະ, ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື. ປັດຈຸບັນພວກເຮົ າຈິງຈັງກັບປະເທດ ອາຊຽນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຝູ້ຄົນຄິດກ່ຽວກັບອາຊຽນໃນຮູບແບບ ຂອງເງິນ ແລະເສດຖະກິດ, ແຕ່ວ່າທາດແທ້ຂອງອາຊຽນຄືກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ແລະສິດຂອງທິມະນຸດ ຊຶ່ງມາຈາກສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈ ແລະປະເທດລາວ ກໍມີສິ່ງເຫຼົ້ານີ້ຢູ່…

…ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງຄິດວ່າລາວຈະມີຊື່ຊຽງ ຫຼາຍໃນ ການແບ່ງປັນ ສິ່ງເຫຼົ້ານີ້ກັບປະເທດໃກຄຽງ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົ າເຈົ້າໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງ ສິດຕິມະນຸດ…

…ເປັນໜ້າເສຍດາຍຫຼາຍແທ້ໆ ຖ້າຫາກວ່າສົມບັດສູນຫາຍໄປ ແລະຈະເປັນການສູນເສຍ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບລັດຖະບານລາວ.

ສຸລັກ ສິວະຣັກ ທີ່ສະໂມສອນຝູ້ສື່ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຢູ່ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ່ 21 ທັນວາ ປີ 2012