ລາວ: ຈັບຜິດຈາກກ້ອງ-Caught on Camera

Caught on Camera-Lao-Coverລາຍງານອົງການແອມແນສຕີອິນເຕີເນຊັນແນວ ຈັບ ຜິດຈາກກ້ອງ ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫ້ສູນຫາຍ ກໍລະນີ ສມົບດັ ສມົພອນ ມີເປັນພາສາລາວ. ກະລຸນາຄລິກໃສ່ຮູບ.

The Amnesty International Report, “Caught on Camera: The Enforced Disappearance of Sombath Somphone” is now available in Lao Language. Please click the picture.